سیاه‌بازی بانوان در «شاهدخت و هیزم‌شکن»

آیت الله مصباح یزدی:برخی می‌گویند کاری به مسائل سیاسی نداشته باشیم تا امام زمان ظهور کند
در سیاه‌بازی «شاهدخت و هیزم‌شکن»، ایفای همه نقش‌ها از مبارک تا سلطان بر عهده بانوان است.

آیت الله مصباح یزدی:برخی می‌گویند کاری به مسائل سیاسی نداشته باشیم تا امام زمان ظهور کند