طرح تحول سلامت ویترین خدمات دولت تدبیر وامید است

آیت‌الله مکارم شیرازی:بعضی پزشکان به بنده گفته‌اند پارازیت‌ها و امواج موبایل از علل ایجاد سرطان است
طرح تحول سلامت ویترین خدمات دولت تدبیر وامید است.

آیت‌الله مکارم شیرازی:بعضی پزشکان به بنده گفته‌اند پارازیت‌ها و امواج موبایل از علل ایجاد سرطان است