داوری اختلافات قراردادهای سینمایی مورد واکاوی صحیح قرار نگرفته است

آیا واقعا بلایای طبیعی، غیرقابل مدیریت هستند؟
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: موضوع سیدگی به اختلافات قراردادهای سینمایی در شورای داوری خانه سینمای ایران، تاکنون در مجامع علمی ، دانشگاهی و سینمایی مورد واکاوی قرار نگرفته است که اکنون یرای اولین بار به همت مسعود رحمانی، محقق و پژوهشگر برتر حوزه حقوق خصوصی و مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفت.

آیا واقعا بلایای طبیعی، غیرقابل مدیریت هستند؟