پرداخت ۲۹۸ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری
پرداخت 298 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در مازندران معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت که تاکنون حدود 298 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی دارای اولویت استان پرداخت شده است.

آنفلونزا جدی ولی قابل پیشگیری