ضرورت ترویج ارزش های دفاع مقدس در مدارس ودانشگاه ها

آنفلوانزای مرغی در زنجان مشاهده شد
معاون استاندار گفت: ترویج ارزش های دفاع مقدس در مدارس و دانشگاه ها الزامی است و نقش رسانه ها هم در این مورد می تواند موثر باشد.

آنفلوانزای مرغی در زنجان مشاهده شد