کنسرت گروه گره در برج آزادی تمدید شد

آمریکا چقدر در کاهش بهای نفت نقش دارد؟
فروش رفتن بلیت‌های کنسرت پنجم اردیبهشتِ گروه گره در کمتر از 40 دقیقه، موجب تمدید آن شد.

آمریکا چقدر در کاهش بهای نفت نقش دارد؟