آقای هاشمی کاش در دو خط بگویید دستاورد حضورتان در پاریس چه بوده؟

آمار رسمی تلفات حمله کابل 14 تن اعلام شد
کیومرث هاشمی یکی از حاضرین در مسابقات کشتی پاریس بود.

آمار رسمی تلفات حمله کابل 14 تن اعلام شد