حق سنوات به تمام مشمولان قانون کار تعلق می گیرد

آماده‌باش موتلفه برای مشارکت در انتخابات
حق سنوات به تمام مشمولان قانون کار تعلق می گیرد.

آماده‌باش موتلفه برای مشارکت در انتخابات