بازگشت حسین محب‌اهری به صحنه تئاتر

آل‌اسحاق: خدا وکیلی از مریخ نمی‌خواهیم کاندیدا بیاوریم
حسین محب‌اهری با اجرای مجددد نمایش «شاهزاده خانم بدترکیب» به کارگردانی مریم کاظمی از 15 دی به صحنه تئاتر برمی‌گردد.

آل‌اسحاق: خدا وکیلی از مریخ نمی‌خواهیم کاندیدا بیاوریم