وقتی آخوندی تلویزیون دلواپس را ادب کرد!

آلمانی‌ها یادداشت تفاهم برقی با ایران امضا کردند
در حاشیه ترجمه غلط یک خبر در رسانه های دلواپس و تکرار آن در خبر سیما که با واکنش صریح وزیر راه و تصحیح آن روی آنتن زنده مواجه شد.

آلمانی‌ها یادداشت تفاهم برقی با ایران امضا کردند