سلیمی‌نمین: پایداری‌ با اصول‌گرایان هماهنگ‌ نباشد ضرر می‌کند

آلمان، همچنان مخالفِ کاهش بدهی‌های یونان
سلیمی‌نمین می‌گوید: اصولگرایان دیگر از کسی که ساز اختلاف و ساز تشتت را بنوازد خوش‌شان نمی‌آید.

آلمان، همچنان مخالفِ کاهش بدهی‌های یونان