احسان خواجه‌امیری مهمان آخرین قسمت «دورهمی»

آغاز جنگ آب
احسان خواجه‌امیری آخرین مهمان مهران مدیری در برنامه «دورهمی» خواهد بود.

آغاز جنگ آب