فیلم | مسافری که ٣٧ آیفون و ٧٠٠٠ ممورى را در لباسش جاسازی کرد

آذر منصوری: باید ۴سال آینده کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم
مسافری که ٣٧ عدد آیفون و ٧٠٠٠ عدد ممورى را در لباس خود جاسازی کرده بود امروز توسط ماموران گمرک فرودگاه شیراز دستگیر شد.

آذر منصوری: باید ۴سال آینده کاندیدای زن در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم