افت تولید معادن به دلیل رکود مسکن

آخرین خبرها از وضعیت جسمی کارگردان «شهرزاد» به روایت خود فتحی
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: طبق قانون معادن باید 65 درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای امور زیربنایی ازجمله برق رسانی در اختیار قرار بگیرد.

آخرین خبرها از وضعیت جسمی کارگردان «شهرزاد» به روایت خود فتحی