استاندار لرستان باز هم از آب منطقه‌ای انتقاد کرد

آبرسانی به روستاهها موجب اسکان روستاییان در مناطق روستایی شده
مهر نوشت: استاندار لرستان از عملکرد مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان در بحث پیگیری برای تخصیص آب به استان انتقاد کرد و گفت: شما بیشتر به سمت منافع وزارت نیرو غش می کنید

آبرسانی به روستاهها موجب اسکان روستاییان در مناطق روستایی شده