290 میلیارد ریال زیرساخت در شهرک‌های صنعتی مازندران در دولت یازدهم ایجاد شد

اولین رهاسازی زنبور تریکو گراما در نسل اول آفت ساقه خوار برنج دراراضی شالیزاری شهرستان بابلمدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران