هزینه 1200 میلیارد تومانی دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان در مازندران

روزکارگر، روز تجلیل از رزمندگان اقتصاد مقاومتی استمقام عالی دولت در استان، در این مراسم با بیان این که دولت