ساخت ۴۰۰کیلومتری بزرگراه طی ۵ سال آینده در استان زنجان

قدردانی والدین دانشجوی حادثه‌دیده اصفهانی از فداکاری جوان خرم‌آبادیاجرای پروژه400 کیلومتری بزرگراه طی 5 سال آینده یکی از اولویت های