فیلم | مروری بر مناظرات ریاست‌جمهوری؛ از سال ۶۰ تا بگم‌بگم و حملۀ گازانبری

خداحافظی ادینیو با هواداران تراکتورتجربه انتخابات در ایران نشان داده که مناظره های انتخاباتی یکی از سرنوشت سازترین پدیده ها