تصویری که نشان می‌دهد خانواده پورحیدری از عباس جدیدی گذشتند

کاپیتان کیا جدیدترین ستاره‌ای که به خانه پورحیدری‌ها رفتعلی پورحیدری می‌گوید پدرش عباس جدیدی را دوست داشته و راضی به