قیمت پیراهنی که سردار با آن به بایرن گل زد؛ ده میلیون تومان

بازی انتخاباتی تندروها در زمین برجامپیراهنی که سردار آزمون با آن به بایرن مونیخ گل زد را 10 میلیون تومان