گل نادری که با روش ویژه محققان رشد کرد/ویرایش ژنتیکی برای داوودی آبی!

سه مفقود شده در کویر ابوزیدآباد پیدا شدندمحققان سازمان ملی تحقیقات غذا و کشاورزی ژاپن با استفاده از مهندسی ژنتیکی