خیران اردبیلی حدود 22 میلیارد ریال به مراکز نیکوکاری کمک کرده‌اند

اجرای 608 طرح تحقیقاتی در بخش کشاورزی اردبیلخیران اردبیلی حدود 22 میلیارد ریال در پنج ماهه سال‌جاری به مراکز نیکوکاری