مهلت ارسال آثار جایزه پژوهش سال سینمای ایران تمدید شد

بر اساس فراخوان اولیه جایزه پژوهش سینمایی پژوهشگران می توانستند آثارشان را تا 3۰ مهر ماه به دبیرخانه جایزه تحویل