ساختمان جایگزین پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه ساخته می‌شود

پیامدهای ناآگاهی‌های جنسی چیست؟/ بحران جنسی پنهان استتسنیم نوشت: شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌ای ۱۱ بندی به حادثه ساختمان