افتتاح پروژه‌های عمرانی و برق رسانی شرکت توزیع برق استان سمنان

زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان سمنان فراهم شدبا حضور استاندار، نماینده مردم شهرستان های سمنان ، سرخه و