یک پرسش حلال از حضرت آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف

اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اصفهان نیاز استحالا که تنور انتخابات سرد شده، زنگ انشا به