پایان جشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در آذربایجان غربی

برنامه های اداره ارشاد اسلامی تالش برای سالروز ٩ دیجشنواره همگانی استعدادیابی ورزشی در استان آذربایجان غربی دیروز در سالن