صبر و انتظار شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران در دوران ترامپ

استاندار البرز : سابیر زیر زمین گیر کرده استتسنیم به نقل از بلومبرگ نوشت: دلال فروش صنعت هوانوردی در آمریکا