صبر و انتظار شرکت‌های خارجی برای ورود به ایران در دوران ترامپ

استاندار البرز : سابیر زیر زمین گیر کرده استتسنیم به نقل از بلومبرگ نوشت: دلال فروش صنعت هوانوردی در آمریکا

بدبینی و بی‌تفاوتی شهروندان عربی نسبت به پیروزی دونالد ترامپ

رویترز: برگزاری رزمایش سراسری در کوبا در پی پیروزی ترامپایرنا نوشت: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واکنش