وقتی جمهوری آذربایجان از دولت احمدی‌نژاد حواس جمع‌تر است/ دو سرنوشت متفاوت برای تار و کمانچه

۲۴۲ نفر در انتخابات شوراهای سلطانیه رقابت می کنندوقتی جمهوری آذربایجان پنج سال قبل درخواست ثبت تار را به سازمان