نخست وزیر فرانسه: اروپا با خطر تجزیه و فروپاشی مواجه است

فیلم | خواهر طاهره را می‌شناسید؟ | از حفاظت امام(ره) تا مسافرکشیواحدمرکزی خبر نوشت: نخست وزیر فرانسه گفت: سیاست رونق