حمایت بازیکن سابق پرسپولیس از حضور زنان در ورزشگاه‌ها

افتتاح سد احمدبیگلو تا پایان امسالابراهیم اسدی بازیکن سابق پرسپولیس از حضور زنان در ورزشگاه‌ها حمایت کرد. افتتاح سد احمدبیگلو