تقدیر وتشکر معاون ریاست جمهوری از استاندار چهارمحال وبختیاری

320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده استمعاون ریاست جمهوری ورئیس سازمان برنامه وبودجه کشور گفت : عملکرد