واژگونی وانت پیکان و کشته و مجروح شدن سرنشینان آن

حذف نماینده پایداری‌ها از ریاست یک کمیسیون تخصصی/ چند نماینده زن در هیات رئیسه کمیسیون‌هادر واژگونی یک دستگاه خودروی وانت