هوشمندسازی مراکز جهاد کشاورزی استان زنجان با فناوری های نوین

سرپرست وزارت نیرو به ایلام سفر می کند/برنامه:افتتاح چهار پروژهاجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی در قالب سه دستورالعمل با