فتح اللهی : بدون وجود مشارکت های مردمی حل هیچ معضلی امکان پذیر نیست

باند بزرگ توزیع مواد مخدر در پلدختر منهدم شدفتح اللهی در همایش عمومی ایجاد پروژه تاسیسات فاضلاب صومعه سرا: بدون