حرف نگران کننده‌ای که بوقچی‌ها به منصوریان گفتند

شکستن خط لوله اصلی انتقال و قطعی آب در همداناگر استقلال به تراکتور می‌باخت، جو استادیوم علیه منصوریان می‌شد. شکستن