نوزاد ۳ روزه رها شده در مبارکه به بهزیستی تحویل شد

یک سال گذشته در کدام بخش سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گرفت؟به گزارش تسنیم، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: نوزاد ۳ روزه