این بار نوبت کتابخانه ملی است که در حوزه دیجیتال درجا بزند

عکس | ادامه رایزنی‌های ظریف با مقام‌های خارجیاین ایام وقتی می دیدیم که یک کانال تلگرامی شروع به گذاشتن تصاویر