نمایشنامه نویسی در تبریز حمایت نمی شود/ آینده ی روشنی در پیش نداریم

ماهانه 30 نفر به آمار بیماران سرطانی کرمان اضافه می شودنویسنده بنام تبریزی با اشاره به ضعف متون نمایشنامه و