نامزدهای بهترین بازیکن سال آسیا معرفی شدند

ابراز اشتیاق ‘جانسون ‘وزیر خارجه انگلیس’برای همکاری با دولت ‘ترامپ’کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را