ابراهیم حاتمی‌کیا در ساخت اثر جدید خود موفق می‌شود؟

رئیس پلیس لندن: کوچک‌ترین سرنخی درباره تروریسی بودن آتش‌سوزی برج گرنفل وجود ندارداسماعیل فضلی‌زاده رئیس پلیس لندن: کوچک‌ترین سرنخی درباره