انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نگاه رسانه‌های عرب زبان منطقه

حمایت انگلیسی تبارهای آمریکا از کلینتونایرنا نوشت: رسانه های عرب زبان خاورمیانه و شمال آفریقا در روزهای گذشته با تمرکز