گزارشگری مل مل از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان

ادامه پیگیری‌ها برای بازگرداندن الواح هخامنشی از آمریکا/ مصونیت اموال تاریخی و فرهنگیمل مل، نماینده شبکه کودک سیما در برگزاری