مستمری عادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد که قطع شده بود، دوباره برقرار شد

توضیح تهیه‌کننده «مادر قلب اتمی» درباره تحریم حوزه هنریبرخی گزارش‌ها نشان می‌دهد پس ازافزایش یارانه نیازمندان از سوی دولت، مستمری