یک محموله مرغ زنده فاقدمجوزحمل بهداشتی،در بروجن توقیف شد

امام جمعه شهرکرد: اطلاع رسانی مناسب از دستاورهای انقلاب صورت گیردسرپرست شبکه یهداشتی شهرستان بروجن گفت : صدورمجوزجهت حمل طیورزنده