زیبا مردانی :دو پیشنهاد لیگ برتری داشته ام / برخی مسئولان در حق گلف اجحاف می کنند

مقابله با آسیب های اجتماعی محله محور می شودزیبا مردانی مربی و گلف باز معروف لرستانی که بارها در مسابقات