مجسمه سلامت درلاله پارک تبریز/ نه به سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیستمرکز بهداشت شهرستان تبریز کمپین «نه به مصرف سیگار، قلیان،