سوداگران میراث فرهنگی و اشیای تاریخی در پل‌دختر ناکام ماندند!

آژانس امنیت ملی آمریکا جزئیات تلاش روسیه را برای هک کردن انتخابات ارائه کردفرمانده انتظامی پل‌دخترگفت: سوداگران و جستجوگران میراث